ตัวอย่างข้อสอบ

posted on 29 Jan 2011 20:24 by tangkwa-d1
ตัวอย่างข้อสอบ

1. ในเพศชาย ถ้าอัณฑะมาอยู่ในถุงหุ้มอัณฑะเพียงข้างเดียวจะเป็นอย่างไร
ก. เป็นหมัน เพราะ ไม่สามารถสร้างอสุจิได้
ข. เป็นหมัน เพราะอัณฑะสร้างอสุจิได้น้อยกว่าปกติ
ค. ไม่เป็นหมัน เพราะ อัณฑะข้างเดียวสามารถสร้างอสุจิได้เพียงพอ
ง. ไม่เป็นหมัน เพราะ อัณฑะทั้งสองข้างสามารถสร้างอสุจิได้เพียงพอ

2. Sperm และไข่ของคนมีสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
ก. เหมือนกันที่จำนวนและชนิดของโครโมโซม
ข. เหมือนกันที่ปริมาณและสมบัติของไซโทพลาสซึม
ค. ต่างกันที่ปริมาณและสมบัติของไซโทพลาสซึม
ง. ต่างกันที่ขนาดนิวเคลียส

3.ตัวอสุจิจะเข้าไปถึงบริเวณที่มีการปฏิสนธิได้โดยวิธีใด
ก. ว่ายน้ำ
ข. การบีบตัวของช่องคลอด
ค. การบีบตัวของมดลูก
ง. การบีบตัวของท่อนำไข่

4. เซลล์สืบพันธุ๋ของเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ จะอยู่ในสภาพใด
ก. Primordial germ cell
ข. Primary oocyte
ค. Secondary oocyte
ง. Oogonia

5. Epididymis ในเพศชายมีหน้าที่ใด
ก. สร้าง Sperm แล้วส่งไปเก็บไว้ที่ Seminal vesicle
ข. สร้าง Sperm แล้วส่งไปเก็บไว้ที่ Rate testes
ค. เก็บ Sperm ที่ Seminiferous tubules สร้างขึ้น
ง. เป็นท่อนำ Sperm ไปสู่ Seminal vesicle

6. ขั้นตอนที่ Sperm เคลื่อนที่ออกจาก Seminiferous tubules เป็นดังข้อใด
ก. Vas efferens   ---->  Vas defferens ---->  Epididymis     ---->  Urethra
ข. Vas efferens   ---->  Epididymis     ---->  Vas defferens ---->  Urethra
ค. Vas efferens   ---->  Epididymis     ---->  Urethra          ---->  Vas defferens
ง.  Vas defferens ---->  Epididymis     ---->  Vas efferens   ---->  Urethra

7. อวัยวะใดที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพัก และเพิ่มสมรรถนะของตัวอสุจิในการเจาะเข้าไปผสมกับไข่ตอนร่วมเพศ
ก. Epididymis
ข. Seminiferous tubules
ค. Seminal vesicle
ง. Prostate Gland

8. ในเซลล์ของคอร์ปัสลูเทียม มีออร์แกเนลล์ในที่มีลักษณะเด่น ทำหน้าที่เกียวกับการสร้างฮอร์โมนโพรเจสเทอโรน
ก. กอลจิคอมเพลกซ์
ข. ร่างแหเอนโดพลาสซึมชนิดมีไรโบโซมเกาะ
ค. ร่างแหเอนโดพลาสซึมชนิดไม่มีไรโบโซมเกาะ
ง. 1 และ 2

9. ข้อใดที่บอกจำนวนของไข่ที่ตกจากรังไข่ได้ถูกต้องมากที่สุด
ก. จำนวนไข่ที่ตรวจพบในมดลูก
ข. จำนวนเอมบริโอที่ฝังตัวที่ผนังมดลูก
ค. จำนวนคอร์ปัสลูเทียมจากรังไข่ทั้งสองข้าง
ง. 1,2 และ 3

10. ชายวัยกลางคนเป็นโรคที่มีผลทำลายเซลล์ในหลอดสร้างอสุจิ จึงทำให้เกิดความผิดปกติในข้อใด
ก. การสร้างน้ำอสุจิ
ข. การสร้างฮอร์โมนเพศชาย
ค. การแสดงลักษณะของเพศชาย
ง. การสร้างตัวอสุจิ

11. ฮอร์โมนที่กระตุ้นลักษณะ ของเพศชาย คือฮอร์โมนอะไร สร้างจากที่ใด

12. ฮอร์โมน Estrogen สร้างจากเซลล์ใด

13. ถุงหุ้มอัณฑะมีหน้าที่ใด

14. โปรตีนที่อยู่ในน้ำอสุจิเป็นโปรตีนประเภทใด

15. Corpus luteum มีเฉพาะในสัตว์ประเภทใด
 
เฉลย
 
1. ตอบ ค. เพราะ อัณฑะข้างเดียวสามารถสร้างอสุจิเพียงพอ
2. ตอบ ค.เพราะ Sperm มีไซโทพลาสซึมน้อยกว่าไข่
3. ตอบ ก. เพราะ ตัวอสุจิมีหาง จึงว่ายน้ำเข้าไปถึงบริเวณที่มีการปฎิสนธิได้
4. ตอบ ข.
5. ตอบ ค.
6. ตอบ ข.
7. ตอบ ค. เพราะ ภายในมีอาหารพวกฟรุกโตส โปรตีนโกลบูลิน และสารอื่นๆที่เหมาะสม
                ต่อการเคลื่อนไหวและเพิ่มกำลังให้เสปิร์ม เพื่อเข้าไปผสมพันธุ์ตอนร่วมเพศ
8. ตอบ ค. เพราะ SER ทำหน้าที่สร้างสารเสตอรอยด์ ซึ่งเป็นสมบัติของฮอร์โมนจากอวัยวะเพศ
                เช่น โพรเจสเทอโรน
9. ตอบ ค. เพราะ รอยแผลเป็นจะมีจำนวนเท่าๆกับไข่ที่หลุดออกไป
10. ตอบ ง.เพราะ เสปอร์มาโทโกเนียมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นอสุจิต่อได้
11. ตอบ Testersterone สร้างจาก Leydig cells ของอัณฑะ
12. ตอบ เซลล์ Theca Interna ของกระเปาะไข่
13. ตอบ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสำหรับอสุจิ
15. ตอบ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม